Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
Zmiana umowy spółki komandytowej

Przepisy prawne umożliwiają modyfikację pierwotnych zapisów umowy zawartych przez wspólników spółki komandytowej. Warto jednak zwrócić uwagę, że procedura zmiany umowy powinna zostać oparta na obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych.. Istotnie należy sprawdzić czy wprowadzane zapisy nie są sprzeczne z naturą stosunku prawnego.

Umowa spółki komandytowej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, więc zmiana również wymagać będzie zachowania tej formy.

Zmiana umowy spółki komandytowej wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że przepisy umowy stanowią inaczej.

W przypadku procedury zmiany umowy w przypadku spółki komandytowej bardzo istotną kwestię stanowi moment skuteczności dokonywanej zmiany, gdyż zmiana może spowodować powstanie określonych obowiązków względem organów administracji publicznej bądź względem innych uczestników obrotu gospodarczego.

Przyjmuje się, że zmiana umowy spółki komandytowej (z wyjątkiem obniżenia sumy komandytowej) jest skuteczna już z momentem jej dokonania.