Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Wkład jest wartością majątkową wnoszoną przez wspólników do spółki w zamian za prawo uczestniczenia w spółce. Poprzez wniesienie wkładów, na podstawie umowy spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wspólnego celu. Wkłady i ich wartość powinny być określone w umowie spółki. Przez sumę komandytową rozumie się zaś oznaczoną kwotowo górną granicę odpowiedzialności komandytariusza majątkiem osobistym za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. Suma komandytowa podlega wpisowi do KRS oraz ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stanowi ona swego rodzaju gwarancję wypłacalności spółki. 

Wkład może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Z uwagi na nieograniczoną odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie zawierają żadnych ograniczeń dla wkładów wnoszonych przez komplementariusza, natomiast w stosunku do komandytariusza ograniczenie takie istnieje.

WEJDŹ NA NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ