Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
zalozenie-spolki-komandytowej

Spółka komandytowa tworzona jest na podstawie zawartej umowy spółki.

Kodeks Spółek Handlowych określa obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się w sporządzonej umowie:
– informacja dotycząca firmy oraz siedziby spółki,
– określenie przedmiotu działalności spółki,
– określenie czasu trwania spółki,
– oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz ich wartości,
– określenie zakresu odpowiedzialności każdego komandytariusza.

Umowa spółki komandytowej pod rygorem nieważności musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania naszej spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wymagane dokumenty potrzebne podczas rejestracji spółki komandytowej:
– umowa
– wykaz wspólników
– poświadczone notarialnie wzory podpisów upoważnionych do reprezentowania spółki

Warto podkreślić, że do zgłoszenia  spółki do rejestru przedsiębiorców uprawniony jest każdy wspólnik – zarówno komplementariusz, jak i komandytariusz.
Po złożeniu kompletu dokumentów sąd rejestrowy dokonuje stosownego wpisu spółki do rejestru. Z tą chwilą powstaje spółka komandytowa.