Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
ustanie-spolki-komandytowej

Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych. Celem jej utworzenia jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.

Za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony komplementariusz, a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona.

Ten rodzaj spółki stanowi odrębny typ spółki prawa handlowego. O jej osobowym charakterze decydują:
– trwały skład osobowy
– duże znaczenie osobistych cech poszczególnych wspólników
– brak wyodrębnionych organów prowadzących sprawy spółki

Ustanie spółki komandytowej
Spółka przestaje istnieć pod względem prawnym w momencie wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców – KRS. Cała procedura poprzedzona jest likwidacją spółki. Pierwszym etapem jest rozwiązanie umowy spółki komandytowej.

Warto zwrócić uwagę na to, że ustanie spółki następuje również w wyniku podjęcia przez wszystkich wspólników jednomyślnej uchwały w tym zakresie.

Sytuacją zobowiązującą do rozwiązania spółki komandytowej może być również wypowiedzenie umowy spółki przez jej wspólnika.

Kodeks Spółek Handlowych przewiduje sytuacje po wystąpieniu których spółka komandytowa zostaje rozwiązana z mocy ustawy:
– ogłoszenie upadłości spółki
– śmierć komplementariusza
– upadłość wspólnika