Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest podmiotem stosunku cywilnoprawnego nie posiadający osobowości prawnej, ale posiadający