Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
zalozenie-spolki-komandytowej

Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Jej przepisy reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Podmiot gospodarczy może nabywać we własnym imieniu prawa i nieruchomości oraz zaciągać zobowiązania. Celem spółki komandytowej jest prowadzenie przedsiębiorstwa o działalności gospodarczej o charakterze budowlanym, handlowym, usługowym, zawodowym itp. i skonkretyzowanym przedmiocie.

W podmiocie gospodarczym o charakterze osobowym właścicielami mogą być zarówno osoby fizyczne, prawne jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jej cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch kategorii wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy. Wyodrębnienie przez ustawodawcę dwóch rodzajów wspólników jest ukształtowane przez ich różnice w pozycji prawnej. Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, ale posiada nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki tzn. w razie zadłużenia odpowiada całym swoim majątkiem. Rolę drugiego wspólnika, który za zobowiązania odpowiada jedynie do określonej w umowie kwoty jest komandytariusz.

Do powstania podmiotu gospodarczego niezbędne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego oraz złożenie wniosku o wpis do rejestru KRS. Dokument powinien zawierać m.in. nazwę firmy i miejsce siedziby spółki, przedmiot działalności, oznaczenie wkładu wniesionego przez każdego wspólnika oraz jego wartość, oznaczony zakres odpowiedzialności wobec wierzycieli oraz sumę komandytową.