Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
organy_spolki

W przypadku spółki komandytowej nie występują organy takie, jak zarząd oraz rada nadzorcza, aczkolwiek ich funkcje spoczywają na wspólnikach spółki. Z kolei zadania, które zostały przewidziane dla wspólników, mogą w niektórych przypadkach być wykonywane przez organy innych spółek.

Zgodnie z art. 102 KSH spółka komandytowa nie jest osobową spółką handlową, więc za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia (komplementariusz), jak również co najmniej jeden wspólnik odpowiada do określonej kwoty (komandytariusz).

KSH zakłada, że reprezentacją spółki komandytowej zajmuje się komplementariusz, który na mocy umowy spółki lub prawomocnego orzeczenia sądu nie został pozbawiony prawa reprezentowania spółki. Komplementariusze zajmują się również prowadzeniem spraw spółki. Z kolei komandytariusze są pozbawieni prawa do reprezentacji spółki oraz prowadzenia jej spraw, aczkolwiek ma on możliwość żądania odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy, jak również do przeglądania ksiąg i dokumentów w celu sprawdzenia ich rzetelności.

Tak więc kierując się tym, co zostało napisane powyżej – jedynym organem w spółce komandytowej jest zgromadzenie wspólników, które posiada prawo do prowadzenia spraw spółki. W Kodeksie Spółek Handlowych nie zostało przewidziane powoływanie innych organów spółki komandytowej.

Sprawy spółki komandytowej są rozstrzygane w drodze uchwał, na następujących zasadach:
– jeśli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności wymaga się uchwały wspólników, konieczna jest jednomyślność wszystkich wspólników, którzy mają prawo do prowadzenia spraw spółki,
– jeśli dotyczy spraw przekraczających zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest zgoda wszystkich wspólników (nawet tych, którzy zostali wyłączeni z prowadzenia jej spraw),
– wspólnik, który posiada prawa do prowadzenia spraw spółki, ma możliwość bez podejmowania uchwały wykonania tzw. czynności nagłej, której brak mógłby wyrządzić jednostce szkody.

Mimo tego, iż spółka komandytowa nie posiada organów, to jej sprawy mogą być prowadzone przez zarząd innej spółki. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku, kiedy jedynym komplementariuszem spółki komandytowej jest inna spółka. Wówczas zarząd tej spółki będzie występował w podwójnej roli, a więc jako podmiot prowadzący sprawy spółki z o.o. oraz podmiot prowadzący w imieniu owej spółki sprawy spółki komandytowej.