Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolka-komandytowa-odpowiedzialnosc

Kodeks Spółek Handlowych informuje o tym, że komplementariusze spółki komandytowej mają prawo działania z imieniu spółki – są jej przedstawicielami ustawowymi.
Umocowaniem komandytariusza jest czynność prawna przez którą rozumie się udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Zgodnie z KSH rozróżniamy sytuacje, w których komandytariusz dokonuje czynności prawnej:
1. Nie ujawniając swojego pełnomocnictwa – ten przypadek dotyczy sytuacji, gdy komandytariuszowi zostało udzielone pełnomocnictwo i działa on w granicach swego umocowania, jednak nie ujawnia tego faktu wobec kontrahenta. Skutkiem nieokazania pełnomocnictwa kontrahentowi jest więc rozszerzenie zakresu odpowiedzialności komandytariusza – za skutki tej czynności odpowiada bez ograniczeń.

2. Bez umocowania do jej dokonania
3. Przekraczając zakres umocowania

W tych dwóch przypadkach skutki działania należy rozpatrywać pod kątem ważności tak zawartej umowy i konsekwencji dla komandytariusza. Umowa będzie wiążąca, jeśli spółka potwierdzi dokonanie tej czynności prawnej. Jeżeli spółka nie potwierdzi dokonania czynności prawnej to komandytariusz będzie musiał naprawić szkody, które druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę.