Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
aport

Aport jest niefinansowym wkładem wspólnika w majątek spółki. Może on zostać wniesiony w postaci wartości materialnych (np. budynki, maszyny), bądź wartości niematerialnych (licencje, patenty itp.).

Aportem mogą być takie prawa majątkowe, z którymi nie ma problemu w określeniu wartości, wyceny, zbywalności, określeniem przydatności oraz dostępności dla spółki.

Jednym ze sposobów na podniesienie kapitału zakładowego spółki jest właśnie wniesienie wkładów niepieniężnych, a więc aportów.

W przypadku spółek handlowych kapitał powinien być wniesiony przez wspólników jeszcze przed ostatecznym zakończeniem procesu rejestracji. Tak jak zostało to wspomniane powyżej – kapitał może być wniesiony w formie pieniężnej, bądź niepieniężnej (aport).

Wówczas, gdy wartość aportu zostaje przewartościowana (wartość wynosi mniej niż wyceniono), a wspólnicy w dniu umowy są tego świadomi, wówczas będą zobowiązani do wyrównania brakującej wartości w spółce.

Podział aportów według obowiązującego prawa majątkowego:
– PRAWA RZECZOWE, czyli własność przedsiębiorstwa oraz jego zorganizowanych części, własność rzeczy nieruchomych i ruchomych, a także użytkowanie wieczyste.
– PRAWA OBLIGACYJNE, czyli udziały w spółce z o.o. lub akcyjnej, obligacje, wierzytelności wspólnika, a w szczególności z tytułu pożyczki udzielonej spółce w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki.
– PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH, czyli różnego rodzaju patenty na wynalazki, prawa ochronne na znaki towarowe oraz wzory użytkowe, prawa do rejestracji na wzory przemysłowe, topografia układów scalonych oraz oznaczeń geograficznych, know-how, a także majątkowe prawa autorskie.
– PRAWO DO PRZEDSIĘBIORSTWA, bądź jego zorganizowanej części.