Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolka-komandytowa

Spółka komandytowa to jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Kodeks Spółek Handlowych przyznał jej jednak na mocy prawa podmiotowość prawną. Przedsiębiorstwo o charakterze komandytowym może więc we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własności oraz inne prawa rzeczowe, a także zaciągać zobowiązania.
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej to podmiot stosunku cywilnoprawnego. W prawie polskim oprócz spółki komandytowej do podmiotów ustawowych zaliczyć należy także spółkę jawną, partnerską, komandytowo-akcyjną, wspólnotę mieszkaniową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji oraz jednostkę budżetową.

Za zobowiązania ułomnej osoby prawnej odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Główna różnica między osobą prawną, a jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną polega na tym, że:

  • podmiot bez osobowości prawnej nie działa poprzez swoje organy, lecz poprzez osoby które ją tworzą,
  • odpowiedzialność za zobowiązania jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną ponosi nie sam podmiot, a na przykład wspólnicy spółki.